Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente en vertegenwoordigt de inwoners van Opmeer. De gemeenteraad maakt keuzes en neemt besluiten over het beleid en de financiën. De gemeenteraad controleert ook of de besluiten goed worden uitgevoerd door het college van burgemeester en wethouders.


De gemeenteraad wordt eens in de vier jaar gekozen door de inwoners van Opmeer. Door te stemmen op een partij of kandidaat-raadslid kunt u invloed uitoefenen op de koers van de gemeente Opmeer. Het aantal raadsleden in een gemeenteraad is afhankelijk van het aantal inwoners. Opmeer heeft vijftien raadsleden. Er zijn zes politieke partijen vertegenwoordigd in de raad.


Het BOB-model
De gemeenteraad van Opmeer vergadert volgens het BOB-model. De besluitvorming in dit model gaat in drie logische stappen. Eerst is de beeldvormende bijeenkomst voor alle raadsleden. Deze avond is bedoeld om raadsleden te informeren over bepaalde thema's of onderwerpen. Daarna is de oordeelsvormende raadsvergadering. Tijdens deze vergadering kunnen raadsleden voorlopige standpunten uitwisselen, en vragen aan elkaar en aan de wethouder stellen. Als laatste is de besluitvormende raadsvergadering. Tijdens deze vergadering kunnen raadsleden moties en amendementen indienen en neemt de raad besluiten. Als in de gemeenteraad wordt gestemd heeft ieder raadslid één stem. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.


In de vergaderkalender vindt u alle vergaderingen van de raad. Daar kunt u ook de agenda's en stukken vinden, wanneer deze gepubliceerd zijn.

De gemeenteraad wordt ambtelijk ondersteund door de griffie. De griffie faciliteert en bewaakt het democratisch proces van besluitvorming. Verder adviseert de griffie gevraagd en ongevraagd over diverse onderwerpen. De griffie vormt de schakel tussen de gemeenteraad, het college, inwoners en de ambtelijke organisatie.


De raadsgriffie van de gemeenteraad van Opmeer bestaat uit een griffier en een raadsadviseur.


Inspreken bij de raadsvergaderingen
Voor inwoners van de gemeente Opmeer is het mogelijk om in te spreken tijdens de raadsvergaderingen. Dit is een manier om hun stem te laten horen en hun standpunt te delen over kwesties. Bij de oordeelsvormende raadsvergadering kan dat over onderwerpen die op de agenda staan en over actuele onderwerpen die spelen in de gemeente. Bij de besluitvormende raadsvergadering kunnen inwoners inspreken over actuele onderwerpen en thema’s. Als u wilt inspreken bij een raadsvergadering, dan kunt u contact opnemen met de griffie via onderstaande contactgegevens.


Contact opnemen met de griffie
Inwoners en andere belangstellenden kunnen bij de griffie terecht voor vragen over vergaderingen of het toezenden van informatie aan de raad. U kunt daarvoor e-mailen naar griffier@opmeer.nl of bellen naar 0226-363 341.