Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente en vertegenwoordigt de inwoners van Opmeer. De gemeenteraad maakt keuzes en neemt besluiten over het beleid en de financiën. De gemeenteraad controleert ook of de besluiten goed worden uitgevoerd door het college van burgemeester en wethouders.

De gemeenteraad wordt eens in de vier jaar gekozen door de inwoners van Opmeer. Door te stemmen op een partij of kandidaat-raadslid kunt u invloed uitoefenen op de koers van de gemeente Opmeer. Het aantal raadsleden in een gemeenteraad is afhankelijk van het aantal inwoners. Opmeer heeft vijftien raadsleden. Er zijn zes politieke partijen vertegenwoordigd in de raad.

Het BOB-model
De gemeenteraad van Opmeer vergadert volgens het BOB-model. De besluitvorming in dit model gaat in drie logische stappen. Eerst is er een beeldvormende bijeenkomst voor alle raadsleden. Deze avond is bedoeld om raadsleden te informeren over aankomende onderwerpen. Dit kan op verschillende manieren, zoals met een presentatie van een expert of met een rondetafelgesprek. Daarna is er een oordeelsvormende vergadering. Tijdens deze vergadering kunnen raadsleden voorlopige standpunten uitwisselen, en vragen aan elkaar en aan de wethouder stellen. Als laatste is de besluitvormende vergadering, ook wel de raadsvergadering genoemd. Tijdens deze vergadering kunnen raadsleden moties en amendementen indienen en neemt de raad besluiten. Als er in de gemeenteraad wordt gestemd heeft ieder raadslid één stem. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

In de vergaderkalender vindt u alle vergaderingen van de raad. Daar kunt u ook de agenda's en stukken vinden, wanneer deze gepubliceerd zijn.

Raadsgriffie

De gemeenteraad wordt ambtelijk ondersteund door de griffie. De griffie faciliteert en bewaakt het democratisch proces van besluitvorming. Verder adviseert de griffie gevraagd en ongevraagd over diverse onderwerpen. De griffie vormt de schakel tussen de gemeenteraad, het college, inwoners en de ambtelijke organisatie.

De raadsgriffie van de gemeenteraad van Opmeer bestaat uit een griffier en een junior raadsadviseur.

Inspreken bij oordeelsvormende vergadering
Voor inwoners van de gemeente Opmeer is het mogelijk om in te spreken tijdens een oordeelsvormende vergadering. Inwoners kunnen hun stem laten horen en hun standpunt over kwesties delen. Het is aan de raadsleden zelf om uw inbreng al dan niet te betrekken bij de verdere behandeling van het agendapunt. Nadat raadsleden en de wethouder(s) het woord hebben gevoerd, kunt u een reactie geven op hetgeen dat gezegd is. Wilt u inspreken bij een agendapunt van de oordeelsvormende vergadering? Neem dan uiterlijk 48 uur voor de vergadering contact op met de griffie via onderstaande contactgegevens.

Contact opnemen met de griffie
Inwoners en andere belangstellenden kunnen bij de griffie terecht voor vragen over vergaderingen of het toezenden van informatie aan de raad. U kunt daarvoor e-mailen naar griffier@opmeer.nl of bellen naar 0226-363 333.