Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

De gemeenteraad heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in een raadsbesluit. Als een amendement wordt aangenomen, wordt het raadsbesluit gewijzigd en dient het college het geamendeerde raadsbesluit uit te voeren.

De auditcommissie adviseert en overlegt namens de raad over alle activiteiten die van belang zijn voor een goede beheersing op het gebied van financiële rechtmatigheid en doelmatigheid. De auditcommissie helpt de raad bij het vervullen van de controlerende taken. In de auditcommissie zitten vier raadsleden, afkomstig uit vier verschillende fracties. De auditcommissie is apolitiek. De verslagen van de vergaderingen van de auditcommissie zijn openbaar.

Hier vindt u belangrijke documenten van en voor de raad, zoals het Reglement van orde, de begroting en het coalitieakkoord.

Het college vergadert wekelijks. Van die vergadering wordt een besluitenlijst gemaakt, omdat daar relevante informatie in kan staan voor de gemeenteraad wordt deze gedeeld met de gemeenteraad.

Een motie is een politieke uitspraak, verzoek of opdracht van de gemeenteraad aan het college. Het college wordt daarmee verzocht iets te doen of te laten. Als de motie in de gemeenteraad wordt aangenomen, kan het college bepalen of ze die uitvoert. Over de uitvoering legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad.

Op grond van de gemeentewet is het college en de burgemeester verplicht de raad gevraagd en ongevraagd te informeren over relevante ontwikkelingen. Het belang kan bijvoorbeeld liggen in politieke gevoeligheid, media-aandacht, financiële gevolgen of maatschappelijke risico’s. Als het college de raad schriftelijk informeert dan gebeurt dat met een raadsinformatiebrief.

Met het stellen van politieke vragen controleert de gemeenteraad het college. De gemeenteraad heeft bepaald dat schriftelijke vragen binnen 30 dagen door het college moeten worden beantwoord. Feitelijke of technische vragen worden meestal rechtstreeks aan de ambtenaren gesteld.


Via mondelinge vragen, die aan het begin van een raadsvergadering kunnen worden gesteld, kan de raad zich door het college laten informeren over actuele situaties.

Hier vindt u documenten over belangrijke thema's die spelen in de gemeente Opmeer.

In vergaderingen van de gemeenteraad kunnen door wethouders of de burgemeester mondelinge toezeggingen worden gedaan. Dat kan zijn naar aanleiding van of aanvullend op de bespreking van een onderwerp of voorstel. Toezeggingen hebben een politieke status en worden daarom geregistreerd. Een raadslid kan bijvoorbeeld een motie intrekken op basis van een toezegging van de wethouder. Het is de verantwoordelijkheid van het college om de toezeggingen na te komen en de gemeenteraad daarover te informeren.