Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitvormende raadsvergadering

donderdag 11 juli 2024

19:30 - 23:00
Locatie

Raadszaal, gemeentehuis Opmeer

Voorzitter
G.J. van den Hengel
Toelichting

In de besluitvormende raadsvergadering neemt de raad besluiten. In deze vergadering kunnen fracties amendementen en moties indienen. Een amendement is een wijziging van het raadsbesluit en daarmee bindend. Een motie is een oproep of verzoek aan het college. De raad neemt in deze vergadering besluiten over de voorstellen die op de agenda staan en over amendementen en moties. Als een meerderheid voor een voorstel is, dan is het aangenomen. Als een meerderheid tegen is, dan is het voorstel verworpen.


Inwoners kunnen tijdens deze vergadering inspreken over actuele onderwerpen. Als u wilt inspreken kunt u tot uiterlijk 24 uur voor de vergadering contact opnemen met de griffie via: griffier@opmeer.nl.


De agenda en voorstellen staan hieronder. U kunt bij deze vergadering aanwezig zijn op de publieke tribune in de raadszaal of u kunt meeluisteren via de livestream op de website.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:03:52 - 00:04:34 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:04:34 - 00:08:25 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
 2. 2

  00:07:18 - 00:08:25 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
 3. 3

  Raadsleden kunnen uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering vragen aanmelden bij griffier. De vragen voor het vragenkwartier dienen actueel en spoedeisend van karakter te zijn.

  00:07:28 - 00:08:25 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
 4. 4

  00:07:38 - 00:08:25 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:08:25 - 00:09:12 - Jos Stam (GB)
 5. 5

  00:08:28 - 00:09:12 - Jos Stam (GB)
  00:09:12 - 00:09:39 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:09:39 - 00:10:01 - Vincent Buis (wethouder)
  00:10:05 - 00:12:35 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
 6. 6

 7. 7

  Besluit

  1. de besluitenlijst van 16 mei 2024 ongewijzigd vast te stellen;
  2. de geheimhouding op te heffen van de besluitenlijst van 16 mei 2024;
  3. de geheimhouding op te heffen van het collegebesluit van 7 mei 2024;
  4. de geheimhouding op te heffen van de getoonde PowerPoint-presentatie van 16 mei 2024 en geheimhouding op te leggen op de informatie in de presentatie die persoonsgegevens bevat, op basis van artikel 5.1, lid 2e van de Woo.

  00:11:42 - 00:12:35 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:12:49 - 00:12:59 - Herman ter Veen (wethouder)
  00:12:59 - 00:13:03 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:13:03 - 00:13:06 - Herman ter Veen (wethouder)
  00:13:06 - 00:14:09 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:14:11 - 00:14:35 - Eline Leek (CDA)
  00:14:35 - 00:14:42 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:14:43 - 00:14:57 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
 8. 8

  00:14:46 - 00:14:57 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:15:07 - 00:18:33 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
 9. 9

  Per 1 augustus 2024 ontstaat er een vacature bij de rekenkamer. De auditcommissies van Opmeer en Medemblik hebben een sollicitatiecommissie opgericht en heeft de werving- en selectie ter hand genomen om in de vacature te voorzien. Voor u ligt nu het voorstel om de heer N. Hendriks te benoemen als lid van de rekenkamer.


  Voorgesteld besluit 
  1. De heer N. Hendriks per 1 augustus 2024 te benoemen voor een periode van zes jaar tot lid van de Rekenkamer Medemblik - Opmeer.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Fractie (3), DSV Fractie Raadsleden (2), Gemeentebelangen Fractie (2), Lokale Partij Opmeer Raadsleden (2), PvdA/Groenlinks Raadsleden (2), VVD Fractie Raadsleden (2)

  Besluit

  1. De heer N. Hendriks per 1 augustus 2024 te benoemen voor een periode van zes jaar tot lid van de Rekenkamer Medemblik - Opmeer.

  00:15:55 - 00:18:33 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
 10. 10

  In de raadscommunicatievisie van de gemeenteraad wordt beschreven wat de visie is van de gemeenteraad op zijn externe communicatie naar inwoners toe en hoe zij aankijken tegen participatie van inwoners bij de gemeenteraad. Met het vaststellen van de visie spreekt de gemeenteraad uit hoe hij aankijkt tegen raadscommunicatie.


  Voorgesteld besluit 
  1. de 'communicatievisie gemeenteraad Opmeer 2024' vast te stellen en de volgende aanbevelingen over te nemen: 
  a. stel een communicatiestrategie/uitvoeringsplan op, waarin wordt opgenomen hoe de communicatiedoelen worden behaald; 
  b. neem de uitwerking van de inzet op de trede ‘raadplegen’ van de participatieladder mee in het griffieplan 2025; 
  c. doe een vervolgonderzoek dat zich richt op inwoners en hoe zij aankijken tegen raadscommunicatie.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Fractie (3), DSV Fractie Raadsleden (2), Gemeentebelangen Fractie (2), Lokale Partij Opmeer Raadsleden (2), PvdA/Groenlinks Raadsleden (2), VVD Fractie Raadsleden (2)

  Besluit

  1. de 'communicatievisie gemeenteraad Opmeer 2024' vast te stellen en de volgende aanbevelingen over te nemen:
  a. stel een communicatiestrategie/uitvoeringsplan op, waarin wordt opgenomen hoe de communicatiedoelen worden behaald;
  b. neem de uitwerking van de inzet op de trede ‘raadplegen’ van de participatieladder mee in het griffieplan 2025;
  c. doe een vervolgonderzoek dat zich richt op inwoners en hoe zij aankijken tegen raadscommunicatie.

  00:17:29 - 00:18:33 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
 11. 11

  Door de raad te laten instemmen met de verklaring van het college kunnen we gebruik maken van de vangnetuitkering Participatiewet om het tekort op het BUIG-budget deels te compenseren. Naar verwachting kunnen we maximaal € 70.764 terug ontvangen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Fractie (3), DSV Fractie Raadsleden (2), Gemeentebelangen Fractie (2), Lokale Partij Opmeer Raadsleden (2), PvdA/Groenlinks Raadsleden (2), VVD Fractie Raadsleden (2)

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de verklaring van het college inzake het tekort op het BUIG-budget en de getroffen maatregelen om het tekort te reduceren.

  Besluit

  1. In te stemmen met de verklaring van het college inzake het tekort op het BUIG-budget en de getroffen maatregelen om het tekort te reduceren.

  00:17:49 - 00:18:33 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
 12. 12

  De gemeenteraad wordt voorgesteld om in te stemmen met het Beheerplan onderhoud gebouwen en kunstwerken 2024 – 2028.  Voorgesteld besluit 

  1. Het beheerplan onderhoud gebouwen en kunstwerken 2024 - 2028 vast te stellen; 
  2. De voorziening “kunstwerken” te hernoemen naar voorziening “groot onderhoud gebouwen”; 
  3. De reserve “groot onderhoud gebouwen” op te heffen; 
  4. Het resterende saldo van de reserve groot onderhoud gebouwen € 974.000 te storten in de voorziening “groot onderhoud gebouwen”; 
  5. De jaarlijkse storting in de voorziening “groot onderhoud gebouwen” van € 322.000 bij te stellen naar € 267.000; 
  6. Het jaarlijkse budget voor dagelijks (klachten)onderhoud op te hogen van € 137.400 naar € 192.000; 
  7. Jaarlijks de lasten voor groot onderhoud te dekken uit de hernoemde voorziening “groot onderhoud gebouwen”; 
  8. Kredieten beschikbaar te stellen voor de aankomende 5 jaar conform de genoemde investeringen in hoofdstuk 9.3 van het beheerplan; 
  9. De jaarlijkse kapitaallasten op te nemen in de Programmabegroting 2025.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Fractie (3), DSV Fractie Raadsleden (2), Gemeentebelangen Fractie (2), Lokale Partij Opmeer Raadsleden (2), PvdA/Groenlinks Raadsleden (2), VVD Fractie Raadsleden (2)

  Besluit

  1. Het beheerplan onderhoud gebouwen en kunstwerken 2024 - 2028 vast te stellen;
  2. De voorziening “kunstwerken” te hernoemen naar voorziening “groot onderhoud gebouwen”;
  3. De reserve “groot onderhoud gebouwen” op te heffen;
  4. Het resterende saldo van de reserve groot onderhoud gebouwen € 974.000 te storten in de voorziening “groot onderhoud gebouwen”;
  5. De jaarlijkse storting in de voorziening “groot onderhoud gebouwen” van € 322.000 bij te stellen naar € 267.000;
  6. Het jaarlijkse budget voor dagelijks (klachten)onderhoud op te hogen van € 137.400 naar € 192.000;
  7. Jaarlijks de lasten voor groot onderhoud te dekken uit de hernoemde voorziening “groot onderhoud gebouwen”;
  8. Kredieten beschikbaar te stellen voor de aankomende 5 jaar conform de genoemde investeringen in hoofdstuk 9.3 van het beheerplan;
  9. De jaarlijkse kapitaallasten op te nemen in de Programmabegroting 2025.
  00:18:02 - 00:18:33 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
 13. 13

  Op 1 januari 2022 is de Wet Inburgering 2021 in werking getreden. Het doel van de wet is dat alle inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk volwaardig kunnen meedoen aan de Nederlandse samenleving. In de wet staat de regierol van gemeenten centraal. Dit betekent dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de begeleiding en ondersteuning van inburgeringsplichtigen gedurende de inburgering. In de wet is al veel geregeld. In de wet inburgering 2021 ontbreekt echter de mogelijkheid om bestuurlijke boetes te verrekenen met de algemene bijstandsuitkering. Door het college zijn al eerder de beleidsregels inburgering gemeente Opmeer vastgesteld en deze zijn op 28/8/2023 in werking getreden. Op basis van de Wet Inburgering 2021 en de beleidsregels Inburgering gemeente Opmeer 2023 kan de gemeente haar wettelijke taak uitvoeren. Met het vaststellen van de Verordening Inburgering Opmeer 2024 geeft de raad het college de bevoegdheid om de opgelegde boetes met de algemene bijstandsuitkering te verrekenen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Fractie (3), DSV Fractie Raadsleden (2), Gemeentebelangen Fractie (2), Lokale Partij Opmeer Raadsleden (2), PvdA/Groenlinks Raadsleden (2), VVD Fractie Raadsleden (2)

  Voorgesteld besluit

  1. De Verordening Inburgering gemeente Opmeer 2024 vast te stellen.

  Besluit

  1. De Verordening Inburgering gemeente Opmeer 2024 vast te stellen.

  00:18:33 - 00:18:33 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:18:33 - 00:19:16 - Jan van Lieshout (PvdA/GL)
  00:19:17 - 00:20:01 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
 14. 14

  Beschikbaar stellen aanvullend krediet voor locatiegebonden kosten Kindcentrum De Wereldweide.  Voorgesteld besluit 
  1. Een aanvullend krediet van € 138.000 (exclusief BTW) beschikbaar te stellen voor locatiegebonden kosten bij het Kindcentrum De Wereldweide. 
  2. De jaarlijkse kapitaallasten van € 5.500 mee te nemen in de begroting 2025 en verder.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Fractie (3), DSV Fractie Raadsleden (2), Gemeentebelangen Fractie (2), Lokale Partij Opmeer Raadsleden (2), PvdA/Groenlinks Raadsleden (2), VVD Fractie Raadsleden (2)

  Besluit

  1. Een aanvullend krediet van € 138.000 (exclusief BTW) beschikbaar te stellen voor locatiegebonden kosten bij het Kindcentrum De Wereldweide.
  2. De jaarlijkse kapitaallasten van € 5.500 mee te nemen in de begroting 2025 en verder.

  00:19:32 - 00:20:01 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:20:01 - 00:20:05 - Jacko Hoek (VVD)
  00:20:05 - 00:20:18 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:20:18 - 00:23:06 - Robert Tesselaar (wethouder)
  00:23:06 - 00:23:10 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:23:10 - 00:23:18 - Jacko Hoek (VVD)
  00:23:18 - 00:23:19 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:23:19 - 00:23:29 - Jacko Hoek (VVD)
  00:23:29 - 00:23:32 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:23:32 - 00:23:33 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:23:34 - 00:24:43 - Nico Bosch (LPO)
  00:24:43 - 00:24:44 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:24:44 - 00:24:47 - Nico Bosch (LPO)
  00:24:48 - 00:24:49 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:24:50 - 00:26:03 - René Pelt (GB)
  00:26:03 - 00:26:05 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:26:06 - 00:27:03 - Bram Beemster (CDA)
  00:27:03 - 00:27:05 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:27:10 - 00:27:48 - Carel Anink (DSV)
  00:27:48 - 00:27:49 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:27:49 - 00:28:37 - Jan van Lieshout (PvdA/GL)
  00:28:37 - 00:28:50 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:28:50 - 00:28:51 - Robert Tesselaar (wethouder)
  00:28:51 - 00:28:59 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:29:01 - 00:29:56 - Robert Tesselaar (wethouder)
  00:29:56 - 00:30:05 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:30:05 - 00:30:13 - Bram Beemster (CDA)
  00:30:13 - 00:31:02 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
 15. 15

  Na afloop van het boekjaar worden de jaarstukken opgesteld. Via de jaarstukken wordt verantwoording afgelegd over het afgelopen boekjaar.  Hierbij ontvangt u de link naar de jaarrekening 2023: https://opmeer.publicaties.app/pub/jaarrekening2023/0/p1-homepage

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Fractie (3), DSV Fractie Raadsleden (2), Gemeentebelangen Fractie (2), Lokale Partij Opmeer Raadsleden (2), PvdA/Groenlinks Raadsleden (2), VVD Fractie Raadsleden (2)

  Voorgesteld besluit

  1. De jaarstukken 2023 vast te stellen en in te stemmen met het positieve resultaat van € 4.281.000 
  2. Voor wat betreft het positieve resultaat van de Algemene dienst 2023 van € 2.269.000 een bedrag beschikbaar te stellen van: 
   a) € 120.000 voor verdere invoering omgevingswet voor het bereiken van de doelen; 
   b) € 50.000 voor uitbetalen energie toeslag; 
   c) € 40.000 voor notaris en kadasterkosten voor de overdracht van de wegen van het Hoogheemraadschap; 
   d) € 15.000 voor het aanleggen van een schelpenpad naast de ijsbaan; 
   e) € 102.000 voor de transitie visie warmte voor nadere uitwerking van het advies w.o. het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie. 
   f) € 1.942.000 toe te voegen aan de reserve Onvoorziene ontwikkelingen; 
  3. Het positieve resultaat van het woningbedrijf ad € 2.012.000 toe te voegen aan de reserve Woningbedrijf.

  Besluit

  1. De jaarstukken 2023 vast te stellen en in te stemmen met het positieve resultaat van € 4.281.000;
  2. Voor wat betreft het positieve resultaat van de Algemene dienst 2023 van € 2.269.000 een bedrag beschikbaar te stellen van:
   a) € 120.000 voor verdere invoering omgevingswet voor het bereiken van de doelen;
   b) € 50.000 voor uitbetalen energietoeslag;
   c) € 40.000 voor notaris en kadasterkosten voor de overdracht van de wegen van het Hoogheemraadschap;
   d) € 15.000 voor het aanleggen van een schelpenpad naast de ijsbaan;
   e) € 102.000 voor de transitievisie warmte voor nadere uitwerking van het advies w.o. het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie;
   f) €100.000 toe te voegen aan het budget van de omgevingsvisie en dat uitsluitend te besteden aan een kerkenvisie en ondersteuning van de werkgroepen en de besteding van dit bedrag expliciet te verantwoorden na de totstandkoming van de kerkenvisie binnen de omgevingsvisie;
   g) € 1.942.000 € 1.842.000 toe te voegen aan de reserve Onvoorziene ontwikkelingen;
  3. Het positieve resultaat van het woningbedrijf ad € 2.012.000 toe te voegen aan de reserve Woningbedrijf.

  Amendementen

  Titel
  Amendement 15.1
  00:30:35 - 00:31:02 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:31:08 - 00:35:10 - Michel Hoogland (CDA)
  00:35:10 - 00:35:43 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:35:51 - 00:36:50 - Daniël Hagens (DSV)
  00:36:50 - 00:36:52 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:36:52 - 00:37:14 - René Pelt (GB)
  00:37:14 - 00:37:17 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:37:20 - 00:38:04 - Nico Bosch (LPO)
  00:38:04 - 00:38:07 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:38:08 - 00:38:31 - Jan van Lieshout (PvdA/GL)
  00:38:31 - 00:38:48 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:38:56 - 00:42:54 - Herman ter Veen (wethouder)
  00:42:57 - 00:43:14 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:43:14 - 00:43:42 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:43:42 - 00:43:50 - Herman ter Veen (wethouder)
  00:43:50 - 00:43:55 - Jacko Hoek (VVD)
  00:43:55 - 00:43:59 - Herman ter Veen (wethouder)
  00:43:59 - 00:44:03 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:44:03 - 00:44:10 - Herman ter Veen (wethouder)
  00:44:10 - 00:44:13 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:44:13 - 00:44:16 - Bram Beemster (CDA)
  00:54:47 - 00:55:11 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:55:12 - 00:55:52 - Michel Hoogland (CDA)
  00:55:52 - 00:55:57 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:55:57 - 00:56:01 - Michel Hoogland (CDA)
  00:56:01 - 00:56:13 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:56:13 - 00:56:22 - Herman ter Veen (wethouder)
  00:56:22 - 00:58:19 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
 16. 16

  Hierbij bieden wij u de Kadernota 2025 - 2028 inclusief de Voorjaarsnota 2024 aan:https://opmeer.publicaties.app/pub/kadernota2025-2028inclvoorjaarsnota2024/7/p1-homepage


  Net als de overige P&C-documenten wordt de Kadernota als online publicatie aangeboden. Voor het eerst is voor de Kadernota gewerkt met een indeling naar de opgaves. De opzet zal geëvalueerd en verder ontwikkeld worden.


  De Voorjaarsnota is de eerste tussentijdse rapportage over het lopende begrotingsjaar en bevat voornamelijk autonome en niet beïnvloedbare posten die betrekking hebben op ingezet beleid. En er wordt uitbreiding van bestaand beleid ingebracht. De insteek van de Kadernota is op basis van de opgaves uit de Toekomstvisie en dient ter voorbereiding op de Programmabegroting 2025 - 2028.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Fractie (3), DSV Fractie Raadsleden (2), Gemeentebelangen Fractie (2), Lokale Partij Opmeer Raadsleden (2), PvdA/Groenlinks Raadsleden (2), VVD Fractie Raadsleden (2)

  Voorgesteld besluit

  1. de kadernota 2025 - 2028 inclusief de voorjaarsnota 2024 vast te stellen;
  2. de posten van de voorjaarsnota 2024 te verwerken in een begrotingswijziging 2024;
  3. de structurele doorwerking uit het onderdeel voorjaarsnota mee te nemen bij het opstellen van de programmabegroting 2025;
  4. € 360.000 te storten in de reserve ter dekking van de kapitaallasten voor de investering van de reconstructie van de Zomerdijk en hier vanaf 2025 jaarlijks € 9.000 aan te onttrekken ter dekking van de kapitaallasten;
  5. € 214.000 te storten in de reserve Wegen voor de toekomstige kosten aanleg glasvezel;
  6. de voorgestelde posten uit het onderdeel kadernota 2025-2028 te verwerken in de programmabegroting 2025;
  7. de beslispunten, inclusief financiële gevolgen, zoals opgenomen in het hoofdstuk Investeringen met betrekking tot de lopende en nieuwe investeringen vast te stellen en te verwerken in de programmabegroting 2025.

  Besluit

  1. de kadernota 2025 - 2028 inclusief de voorjaarsnota 2024 vast te stellen, met de volgende toevoeging, onder opgave 3 Duurzame toekomst, blz. 12, hoofdpagina, doel 3 ‘Energie’:


  - Blijvend in te zetten om kernenergie als optie voor energieopwekking in de regio te verwezenlijken.


  2. de posten van de voorjaarsnota 2024 te verwerken in een begrotingswijziging 2024;
  3. de structurele doorwerking uit het onderdeel voorjaarsnota mee te nemen bij het opstellen van de programmabegroting 2025;
  4. € 360.000 te storten in de reserve ter dekking van de kapitaallasten voor de investering van de reconstructie van de Zomerdijk en hier vanaf 2025 jaarlijks € 9.000 aan te onttrekken ter dekking van de kapitaallasten;
  5. € 214.000 te storten in de reserve Wegen voor de toekomstige kosten aanleg glasvezel;
  6. de voorgestelde posten uit het onderdeel kadernota 2025-2028 te verwerken in de programmabegroting 2025;
  7. de beslispunten, inclusief financiële gevolgen, zoals opgenomen in het hoofdstuk Investeringen met betrekking tot de lopende en nieuwe investeringen vast te stellen en te verwerken in de programmabegroting 2025.

  Amendementen

  Titel
  Amendement 16.1

  Moties

  Titel
  Motie 16.1 over afschaffen hondenbelasting
  00:57:45 - 00:58:19 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  00:58:37 - 01:00:20 - Daniël Hagens (DSV)
  01:00:20 - 01:00:25 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  01:00:25 - 01:03:04 - Daniël Hagens (DSV)
  01:03:04 - 01:03:11 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  01:03:11 - 01:04:21 - Daniël Hagens (DSV)
  01:04:21 - 01:04:29 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  01:04:29 - 01:04:36 - Daniël Hagens (DSV)
  01:04:36 - 01:04:59 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  01:04:59 - 01:07:27 - René Pelt (GB)
  01:07:27 - 01:07:39 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  01:07:39 - 01:09:25 - Jacko Hoek (VVD)
  01:09:25 - 01:09:31 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  01:09:31 - 01:11:52 - Jan van Lieshout (PvdA/GL)
  01:11:52 - 01:11:57 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  01:11:57 - 01:14:15 - Michel Hoogland (CDA)
  01:14:15 - 01:14:44 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  01:14:53 - 01:17:41 - Vincent Buis (wethouder)
  01:17:41 - 01:17:53 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  01:17:57 - 01:17:58 - Vincent Buis (wethouder)
  01:18:03 - 01:19:18 - Herman ter Veen (wethouder)
  01:19:18 - 01:21:05 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  01:21:11 - 01:22:46 - Daniël Hagens (DSV)
  01:22:46 - 01:22:49 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  01:22:49 - 01:24:47 - Daniël Hagens (DSV)
  01:24:47 - 01:24:48 - René Pelt (GB)
  01:24:48 - 01:24:56 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  01:24:56 - 01:26:14 - Daniël Hagens (DSV)
  01:26:14 - 01:26:16 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  01:26:16 - 01:26:19 - Daniël Hagens (DSV)
  01:26:19 - 01:26:29 - Michel Hoogland (CDA)
  01:26:29 - 01:26:30 - Daniël Hagens (DSV)
  01:26:30 - 01:26:31 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  01:26:31 - 01:26:54 - Daniël Hagens (DSV)
  01:26:54 - 01:26:56 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  01:26:56 - 01:26:58 - Daniël Hagens (DSV)
  01:26:58 - 01:27:15 - Nico Bosch (LPO)
  01:27:15 - 01:27:16 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  01:27:16 - 01:27:37 - Daniël Hagens (DSV)
  01:27:37 - 01:27:42 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  01:27:42 - 01:27:49 - Daniël Hagens (DSV)
  01:27:49 - 01:27:56 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  01:27:56 - 01:27:58 - Daniël Hagens (DSV)
  01:27:58 - 01:28:17 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  01:28:17 - 01:28:54 - René Pelt (GB)
  01:28:54 - 01:28:59 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  01:28:59 - 01:29:21 - Nico Bosch (LPO)
  01:29:21 - 01:29:23 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  01:29:23 - 01:29:27 - Nico Bosch (LPO)
  01:29:27 - 01:29:36 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  01:29:36 - 01:30:30 - Daniël Hagens (DSV)
  01:30:30 - 01:30:36 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  01:30:36 - 01:30:37 - Daniël Hagens (DSV)
  01:30:37 - 01:30:41 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  01:30:41 - 01:31:14 - Vincent Buis (wethouder)
  01:31:14 - 01:33:39 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
 17. 17

  Voor u ligt het nieuwe Grondstoffenplan 2025-2035 van de gemeente Opmeer. Met dit plan willen we de komende jaren verdere stappen zetten richting een circulair Opmeer in 2050. We willen een gemeente zijn waarin afval zoveel mogelijk voorkomen wordt en het afval dat toch ontstaat zoveel mogelijk wordt hergebruikt als grondstof voor nieuwe producten.

  Stemuitslag

  voor 92%
  tegen 8%
  voor
  CDA Fractie (3), DSV Fractie Raadsleden (2), Gemeentebelangen Fractie (2), Lokale Partij Opmeer Raadsleden (1), PvdA/Groenlinks Raadsleden (2), VVD Fractie Raadsleden (2)
  tegen
  Lokale Partij Opmeer Raadsleden (1)

  Voorgesteld besluit

  1. Het Grondstoffenplan 2025-2035 van de gemeente Opmeer vast te stellen.

  Besluit

  1. Het Grondstoffenplan 2025-2035 van de gemeente Opmeer vast te stellen, met de volgende wijziging: zie amendement A17.2 van de fracties van de VVD, het CDA en PvdA/GroenLinks.

  Amendementen

  Titel
  Amendement 17.1
  Amendement 17.2
  01:33:11 - 01:33:39 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  01:33:39 - 01:38:46 - Lou Schilder (LPO)
  01:38:46 - 01:38:51 - Lou Schilder (LPO)
  01:38:51 - 01:39:20 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  01:39:20 - 01:39:48 - Lou Schilder (LPO)
  01:39:48 - 01:39:50 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  01:39:50 - 01:41:44 - Jacko Hoek (VVD)
  01:41:44 - 01:41:47 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  01:41:47 - 01:41:48 - Jacko Hoek (VVD)
  01:41:48 - 01:42:22 - Jacko Hoek (VVD)
  01:42:23 - 01:42:51 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  01:43:05 - 01:45:42 - Jan van Lieshout (PvdA/GL)
  01:45:42 - 01:45:45 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  01:45:46 - 01:48:19 - Jos Stam (GB)
  01:48:20 - 01:48:34 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  01:48:34 - 01:50:36 - Michel Hoogland (CDA)
  01:50:36 - 01:50:46 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  01:50:48 - 01:53:06 - Carel Anink (DSV)
  01:53:08 - 01:53:16 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  01:53:29 - 01:55:55 - Vincent Buis (wethouder)
  01:55:55 - 01:56:19 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  01:56:19 - 01:56:25 - Jos Stam (GB)
  01:56:25 - 01:56:26 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  01:56:26 - 01:57:12 - Jos Stam (GB)
  01:57:13 - 01:57:19 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  01:57:19 - 01:58:21 - Lou Schilder (LPO)
  01:58:21 - 01:58:22 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  01:58:22 - 01:59:12 - Jacko Hoek (VVD)
  01:59:12 - 01:59:48 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  01:59:50 - 02:00:27 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  02:00:27 - 02:00:33 - Lou Schilder (LPO)
  02:00:33 - 02:00:47 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  02:00:47 - 02:00:50 - Michel Hoogland (CDA)
  02:00:50 - 02:00:51 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  02:00:51 - 02:00:52 - Jos Stam (GB)
  02:00:52 - 02:00:56 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  02:00:56 - 02:00:57 - Eline Leek (CDA)
  02:00:57 - 02:01:03 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  02:01:03 - 02:01:04 - José Appelman (PvdA/GL)
  02:01:04 - 02:01:05 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  02:01:05 - 02:01:06 - Lou Schilder (LPO)
  02:01:06 - 02:01:07 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  02:01:07 - 02:01:11 - Co Schipper (VVD)
  02:01:11 - 02:01:12 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  02:01:12 - 02:01:14 - Carel Anink (DSV)
  02:01:14 - 02:01:18 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  02:01:18 - 02:01:19 - José Appelman (PvdA/GL)
  02:01:19 - 02:01:26 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  02:01:26 - 02:01:27 - José Appelman (PvdA/GL)
  02:01:27 - 02:01:31 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  02:01:31 - 02:01:32 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  02:01:32 - 02:01:33 - Nico Bosch (LPO)
  02:01:33 - 02:01:34 - Nico Bosch (LPO)
  02:01:34 - 02:01:35 - Nico Bosch (LPO)
  02:01:35 - 02:01:37 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  02:01:37 - 02:01:40 - Jacko Hoek (VVD)
  02:01:40 - 02:01:58 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  02:01:58 - 02:02:42 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  02:02:42 - 02:02:48 - Lou Schilder (LPO)
  02:02:48 - 02:03:54 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
 18. 18

  Het bestemmingsplan ‘Spanbroekerweg 125’ voorziet in de bouw van 6 bungalows op het perceel achter Spanbroekerweg 125. Het bestemmingsplan is aangepast naar aanleiding van de ingediende zienswijzen en kan worden vastgesteld evenals het bijbehorende beeldkwaliteitsplan.

  Stemuitslag

  voor 50%
  tegen 50%
  voor
  CDA Fractie (3), PvdA/Groenlinks Raadsleden (2), VVD Fractie Raadsleden (2)
  tegen
  DSV Fractie Raadsleden (2), Gemeentebelangen Fractie (3), Lokale Partij Opmeer Raadsleden (2)

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de Nota van beantwoording zienswijzen voor bestemmingsplan Spanbroekerweg 125 en te bepalen dat deze nota onderdeel uitmaakt van het besluit;
  2. Het bestemmingsplan Spanbroekerweg 125 met digitale planidentificatie NL.IMRO.0432.BPSpanbroek125-VA01 vast te stellen;
  3. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen;
  4. Het beeldkwaliteitsplan vast te stellen als aanvulling op de Welstandsnota.

  Besluit

  De stemmen zijn gestaakt. Dat betekent dat het nemen van een beslissing door de gemeenteraad is uitgesteld tot een volgende vergadering. De eerstvolgende besluitvormende raadsvergadering is op 3 oktober 2024.

  02:03:10 - 02:03:54 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  02:03:56 - 02:04:17 - Nico Bosch (LPO)
  02:04:17 - 02:04:18 - Jos Stam (GB)
  02:04:18 - 02:04:28 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  02:04:28 - 02:08:36 - Nico Bosch (LPO)
  02:08:36 - 02:08:39 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  02:08:39 - 02:09:41 - José Appelman (PvdA/GL)
  02:09:42 - 02:09:48 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  02:09:48 - 02:11:07 - Co Schipper (VVD)
  02:11:08 - 02:11:12 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  02:11:12 - 02:11:13 - Jos Stam (GB)
  02:11:13 - 02:11:24 - Jos Stam (GB)
  02:11:24 - 02:11:30 - Co Schipper (VVD)
  02:11:30 - 02:13:28 - Jos Stam (GB)
  02:13:28 - 02:13:30 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  02:13:42 - 02:15:24 - Carel Anink (DSV)
  02:15:24 - 02:15:52 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  02:16:10 - 02:18:47 - Herman ter Veen (wethouder)
  02:18:47 - 02:18:50 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  02:18:50 - 02:19:04 - Nico Bosch (LPO)
  02:19:04 - 02:19:05 - Herman ter Veen (wethouder)
  02:19:05 - 02:19:42 - Nico Bosch (LPO)
  02:19:42 - 02:19:44 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  02:19:44 - 02:20:05 - Jos Stam (GB)
  02:20:05 - 02:20:25 - Herman ter Veen (wethouder)
  02:20:25 - 02:20:31 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  02:20:31 - 02:20:47 - Nico Bosch (LPO)
  02:20:47 - 02:20:48 - Herman ter Veen (wethouder)
  02:20:48 - 02:21:02 - Nico Bosch (LPO)
  02:21:02 - 02:21:12 - Herman ter Veen (wethouder)
  02:21:12 - 02:21:14 - Nico Bosch (LPO)
  02:21:14 - 02:21:16 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  02:21:16 - 02:21:24 - Nico Bosch (LPO)
  02:21:24 - 02:21:26 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  02:21:26 - 02:21:27 - Nico Bosch (LPO)
  02:21:27 - 02:21:56 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  02:21:56 - 02:21:58 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  02:21:58 - 02:22:06 - Jos Stam (GB)
  02:22:07 - 02:22:14 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  02:25:39 - 02:26:44 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  02:26:52 - 02:26:58 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  02:26:58 - 02:27:49 - Co Schipper (VVD)
  02:27:49 - 02:27:50 - José Appelman (PvdA/GL)
  02:27:50 - 02:27:52 - Co Schipper (VVD)
  02:27:53 - 02:28:15 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  02:28:18 - 02:28:19 - José Appelman (PvdA/GL)
  02:28:19 - 02:28:23 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  02:28:23 - 02:30:31 - José Appelman (PvdA/GL)
  02:30:33 - 02:30:36 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  02:30:36 - 02:32:56 - Carel Anink (DSV)
  02:32:56 - 02:33:02 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  02:33:02 - 02:34:39 - Nico Bosch (LPO)
  02:34:39 - 02:34:40 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  02:34:40 - 02:34:42 - Nico Bosch (LPO)
  02:34:42 - 02:34:43 - José Appelman (PvdA/GL)
  02:34:43 - 02:35:03 - Nico Bosch (LPO)
  02:35:03 - 02:35:10 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  02:35:10 - 02:35:25 - Jos Stam (GB)
  02:35:25 - 02:35:27 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  02:35:27 - 02:35:41 - Jos Stam (GB)
  02:35:41 - 02:35:58 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  02:35:58 - 02:35:59 - Jan van Lieshout (PvdA/GL)
  02:35:59 - 02:36:07 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  02:36:07 - 02:36:12 - Michel Hoogland (CDA)
  02:36:12 - 02:36:14 - Carel Anink (DSV)
  02:36:14 - 02:36:16 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  02:36:16 - 02:36:20 - Carel Anink (DSV)
  02:36:20 - 02:36:22 - Carel Anink (DSV)
  02:36:22 - 02:36:24 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  02:36:24 - 02:36:26 - Carel Anink (DSV)
  02:36:26 - 02:36:27 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  02:36:27 - 02:36:28 - Carel Anink (DSV)
  02:36:28 - 02:36:29 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  02:36:29 - 02:36:30 - Carel Anink (DSV)
  02:36:30 - 02:36:33 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  02:36:33 - 02:36:35 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  02:36:35 - 02:36:38 - Carel Anink (DSV)
  02:36:38 - 02:36:40 - Bram Beemster (CDA)
  02:36:40 - 02:36:41 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  02:36:41 - 02:36:42 - Bram Beemster (CDA)
  02:36:42 - 02:36:44 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  02:36:44 - 02:36:45 - Bram Beemster (CDA)
  02:36:45 - 02:36:47 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  02:36:47 - 02:36:48 - Nico Bosch (LPO)
  02:36:48 - 02:36:50 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  02:36:50 - 02:36:51 - Daniël Hagens (DSV)
  02:36:51 - 02:36:52 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  02:36:52 - 02:36:55 - Jacko Hoek (VVD)
  02:36:55 - 02:37:11 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
  02:37:11 - 02:37:20 - Jacko Hoek (VVD)
  02:37:20 - 02:40:23 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
 19. 19

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Fractie (3), DSV Fractie Raadsleden (2), Gemeentebelangen Fractie (3), Lokale Partij Opmeer Raadsleden (2), PvdA/Groenlinks Raadsleden (2), VVD Fractie Raadsleden (2)
  02:38:09 - 02:40:23 - Gerard vd Hengel (voorzitter)
 20. 20

  02:38:47 - 02:40:23 - Gerard vd Hengel (voorzitter)